ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ

    1. ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
    2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปร้อยละ 96.69 ของรายได้รวม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 3.31 ของรายได้รวม

 

โครงสร้างรายได้ (กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

โครงสร้างรายได้  (กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)